Politică

Traian Halalai! El știe cât este parandărătul la jumătate de miliard de euro

Încep să iasă la iveală alte ”legături primejdioase” din jurul noului ”cutremur” care se anunță în sistemul bancar românesc.

EXIMBANK, ”mumă sau ciumă” pentru firmele românești…?

Iar cam ca de fiecare altă dată în ultimul deceniu, ”plăcile tectonice” sunt din nou mișcate, chiar sub privirile deja neputincioase ale Guvernatorului Băncii Naționale ale României, Mugur Isărescu, de către mereu același veșnic surprinzător bancher al sistemului, Traian Sorin Halalai. Cel care, totuși, nu trebuie uitat, nu este decât un funcționar public.Fie el și cel mai bine plătit al statului român. Numai că Halalai conduce vremelnic o bancă de stat! Înființată special și în care se injectează miliarde de euro de la buget tocmai pentru a veni în sprijinul companiilor românești.

Astfel, aidoma altor cazuri prezentate în cadrul campaniei noastre de presă, la EXIMBANK lucrurile par a sta cu totul pe dos… Companiile românești fiind ”executate sumar” în fața celor străine. După cum de altfel o arată și următorul tipic studiu de caz…

SUVEICA EXIMBANK SA – OTP BANK

”SC VLĂSIA SRL a contractat cu Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală – FEADR o finanțare nerambursabilă în valoare de 5.000.000 euro pentru realizarea a două proiecte de investiții.

Generalul sereist Dumitru Dumbravă a intervenit în Dosarul OTP BANK – VLĂSIA…

Cheltuirea sumelor alocate din bugetele UE necesare dezvoltării și punerii în funcțiune a celor două proiecte a avut maturitatea la 02.09.(…).

Bugetele indicative necesare realizării proiectelor au totalizat 18. 150.113 euro, din care: 9.105.643 euro pentru proiectul Fabrica de procesare carne și 9.044.470 euro pentru proiectul Fabrica de prelucrare făinoase. În vederea completării bugetului necesar realizării proiectului Fabrica de procesare carne, pe lângă finanțarea nerambursabilă și sursele proprii în valoare de 3.500.000 euro, a fost necesară o cofinanțare de 4.500.000 euro din credit bancar. OTP Bank Romania – subsidiara românească a ofertat contractarea creditului de investiții de 4.500.000 euro pe baza aprobării OTP Bank Ungaria – banca mamă ( conf. Directiva 83/349/CEE).

Conform legislației și normei bancare, OTP Bank Romania nu a avut competența bancară decizională asupra creditului de 4.500.000 euro. Conform Cererii comune, SC VLĂSIA SRL împreună cu OTP Bank Romania au solicitat Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări – CIFGA aprobarea garantării creditului de investiții de 4.500.000 euro în numele și contul Statului Român. CIFGA a fost/este organismul unic al Statului Român cu putere de decizie pentru garantarea creditelor pe baza garanțiilor suverane. Garanțiile suverane sunt unice în sistemul bancar românesc, riscul garantat fiind asumat de Statul Român, iar utilizarea garanțiilor suverane se face cu respectarea art. 107(87) și art. 108(88) din Tratatul CE, reglementărilor și principiilor evocate în Comunicarea Comisiei UE publicată în Jurnalul  Oficial al UE nr. 155/C/20.05.2008, respectiv prevederilor Legii 96/2000, HG 534/2007, Normei Bancare NI-GAR-10-I/0. Termenele și condițiile privind creditarea și garantarea care au fost asumate de cele două solicitante pe baza Cererii comune au fost înaintate EXIMBANK SA – banca comercială care în nume și cont propriu le-a analizat în raport cu propriile responsabilități legale, a întocmit Referatul și Propunerea de creditare care au stabilit în amănunt garanțiile colaterale, termenele și condițiile de creditare și garantare.

Cu respectarea principiilor și reglementărilor normative europene precizate la art. 3 din Norma NI-GAR-10-I/0, CIFGA, pe baza Referatului de credit nr. 2807/02.06.2010 și Propunerii de credit nr. 844B/02.06.2010 a emis Hotărârea nr.85/02.07.2010 prin care a aprobat garantarea creditului de investiții în procent de 80% și emiterea scrisorii suverane de garanție.

Pe baza Propunerii de credit nr.844B/02.06.2010, aprobată de Garant (CIFGA), a fost restricționată modificarea mixu-lui de garanții, termenelor și condițiilor de creditare aprobate pe baza Hotărârii nr. 85, acestea urmând să poată fi modificate pe perioada valabilității garanției suverane exclusiv pe baza aprobării Garantului (CIFGA).

Cu respectarea ad litteram a termenelor și condițiilor de creditare și garantare aprobate de Garant (CIFGA), au fost semnate Convenția de garantare ( Eximbank SA și SC VLĂSIA SRL) și Convenția de împărțire a riscului ( Eximbank SA și OTP BANK Romania), Eximbank SA având calitatea de administrator al garanției suverane.

La art.11 din Convenția de garantare a fost prevăzută posibilitatea modificării termenelor și condițiilor de garantare, respectiv: ”Ordonatorul (Vlăsia SRL), cu acordul OTP BANK Romania, are dreptul de a solicita Garantului (CIFGA) modificarea condițiilor inițiale de emitere a scrisorii de garanție…”. În strânsă legătură cu prevederea de la art.11 al Convenției de garantare a fost reiterată,la art.6,alin.1 din Convenția de împărțire a riscului interdicția de modificare a termenelor și condițiilor de creditare fără aprobarea Garantului (CIFGA): „Beneficiarul garanției se obligă să obțină acordul Garantului pentru orice modificare a contractului de credit sau a mix-ului de garanții pe toată perioada de valabilitate a garanției”.

(…) Obligația constituirii garanțiilor colaterale garanției suverane (20%) i-a revenit SC VLĂSIA SRL, deși reglementările europene prevăd ca acestea să fie constituite și asumate de creditor pentru sustenabilitatea procedurii de creditare. Scrisoarea de garanție nr. E104/2010 a fost emisă și pusă de EXIMBANK SA în numele și contul statului direct la dispoziția OTP Bank Romania. Eximbank SA – administratorul garanției a avut obligația legală și contractuală să administreze și să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor de creditare și garantare în raport cu prevederile legislației speciale și celor două convenții de garantare.

Abuzând de mobilizarea/depozitarea/indisponibilizarea garanțiilor constituite, OTP BANK Romania, cu acceptul tacit al EXIMBANK SA, a condiționat semnarea contractului de credit de introducerea unor garanții, termene și condiții de creditare excedentare aprobării Garantului ( Hotărârii CIFGA nr.85), asumându-și răspunderea obținerii unei noi aprobări a Garantului (CIFGA) în condițiile art.6,alin.1 din Convenția de împărțire a riscului. OTP BANK Romania nu a solicitat/nu a obținut aprobarea garantului, deși era obligatoriu pentru modificarea mixu-lui de garanții, termenelor și condițiilor de creditare introduse excedentar în contractul de credit, pe perioada procedurii. Utilizarea/garantarea creditului au fost împărțite în două etape principale (2.200.000/1.760.000 euro – 4.500.000/3.600.000 euro), constituirea garanțiilor și îndeplinirea obligațiilor contractuale urmând să fie corespunzătoare/proporționale celor două etape.

Numele Ciocîrlan apare în cel EXIMBANK

SC VLĂSIA SRL, corespunzător celor două etape a îndeplinit toate obligațiile contractuale la care s-a angajat, a constituit garanțiile în cuantumurile și termenele la care a fost obligată de procedură, inclusiv cele impuse excedentar la semnarea contractului.

Constatând că OTP BANK Romania nu a solicitat/nu a obținut nici după o perioadă de 300 de zile aprobarea pentru modificarea mixului de garanții, termenelor și condițiilor de creditare introduse în contract fără aprobarea Garantului, ulterior trecerii la etapa a doua, SC VLĂSIA a permis fluctuația plafonului de lichiditate al celui de al doilea depozit de cash bancar (între 225.000 euro – 80.000 euro).

EXIMBANK SA și OTP BANK Romania, contrar obligațiilor asumate, au avut un comportament tendențios, abuziv, fraudulos, contrar normelor de drept europene și naționale, astfel:

EXIMBANK SA s-a substituit prerogativelor CIFGA (Statului Român) și a modificat fraudulos termenele și condițiile aplicabile garanției suverane (fondul scrisorii nr. E104), deși nu a avut competența decizională față de termenele și condițiile aprobate de Garant pe baza draftului scrisorii;

 • Deși cunoștea că OTP BANK Romania nu a avut drept de dispoziție asupra creditului de investiții de 4.500.000 euro a admis-o nelegitim în procedură, a admis deciziile acesteia, măsurile și înscrisurile pe care le-a emis, inclusiv declararea exigibilității anticipate a creditului (Decizia nr.112/2013), executarea și încasarea contravalorii Garanției suverane nr.E 104;
 • A eludat prevederile europene și naționale prin emiterea garanției majorate la 3.600.000 euro, aceasta împreună cu garanțiile colaterale (peste 140%) au depășit plafonul de garantare contrar prevederilor art.107(87) și art.108(88) din TFUE.
 • Deși notificată de ordonator, EXIMBANK SA a admis modificarea de către OTP BANK Romania a mixu-lui de garanții, termenelor și condițiilor de garantare fără aprobarea garantului;
 • EXIMBANK SA a admis blocarea tragerilor din credit de către OTP Bank Romania o perioadă de 548 zile;
 • EXIMBANK SA și-a asumat fraudulos atestarea Adendumului nr. 1 la Convenția nr. 669B pe baza căruia a majorat garanția suverană de la valoarea de 1.760.000 euro la 3.600.000 euro, deși cunoștea că prevederile contractului de credit au fost modificate pro causa de OTP BANK Romania în vederea încasării garanției majorate;
 • A eludat îndeplinirea condițiilor obligatorii de către OTP BANK Romania în vederea majorării garanției la 3.600.000 euro;
 • Deși lipsită de competența decizională, a admis modificarea unilaterală a clauzelor contractului de credit de către OTP BANK Romania care i-a notificat renunțarea la etapa a treia de creditare;
 • A admis limitarea tragerilor din credit sub valoarea de 4.000.000 euro începând cu 19.07.2012 (P.V. nr.71), deși participase la majorarea garanției de 3.600.000 euro (28.03.2011), la valoarea maximă care împreună cu garanțiile colaterale au constituit o garanție consolidată de 140%, necesară (excedentară) utilizării întregului credit de 4.500.000 euro;
 • A admis limitarea tragerilor din credit sub valoarea de 4.000.000 euro, deși împreună cu OTP BANK Romania au semnat Adendumul nr.1 la Convenția de împărțire a riscului nr.669B pe baza căruia au atestat că se va permite utilizarea creditului până la valoarea de 4.500.000 euro;
 • A încasat fără justă cauză de la VLĂSIA SRL suma de 199.950 euro cu titlu de comisioane pentru administrarea garanției suverane, inclusiv pentru anul 3(trei), care nu a existat;
 • A abuzat de poziția de administrator al garanției și posesia asupra lucrărilor de secretariat și analiză ale Garantului (CIFGA) cu care a fost mandatată de Statul Român și a înaintat garantului (CIFGA), după 155 de zile Cererea comună (OTP BANK Romania și SC VLĂSIA SRL) pentru modificarea condițiilor inițiale de garantare în condițiile în care, conform art.6 alin.3 din Convenția nr.669B, Garantul avea obligația să comunice acordul/refuzul în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea Cererii comune;
 • A încălcat cu intenție obligațiile asumate, a nesocotit calitatea de garant și co -creditor a Statului Român, a încălcat drepturile SC VLĂSIA SRL și a creat posibilitatea utilizării cu rea credință a garanției;
 • A admis exigibilizarea anticipată a creditului de către OTP BANK Romania,deși cunoștea că aceasta nu are drept de dispoziție asupra creditului de investiții, termenelor și condițiilor de creditare iar la data exigibilizării anticipate, SC VLĂSIA SRL nu înregistra real un sold scadent;
 • A dispus plata contravalorii garanției, deși nu i-a fost comunicată Decizia nr. 112/20.02.2013.”

FUZIUNEA GENERALILOR…

După cum am dezvăluit cu documente oficiale, preluarea Băncii Românești de către EXIMBANK, de la fostul patronat grecesc a survenit după ce ”cumpărătorul” Traian Sorin Halalai făcuse un împrumut de un million de euro – pe persoană fizică și fără niciun fel de dobândă, tocmai de la directorii greci ai Băncii Românești. Milionul grecesc fiind suspectat de către procurorii DNA ca fiind folosit la ”cumpărarea” postului de președinte al EXIMBANK.

Iar după cum am avertizat repetat în ultima vreme, schema pare a se repeta și în cazul încercării aceluiași Traian Sorin Halalai de a prelua și banca ungurească OTP BANK Romania. Cu obligatoria precizare că descinderea lui Halalai la Budapesta, unde acesta ar fi făcut o ofertă de nerefuzat de 500 milioane de euro – bani plătiți de fiecare contribuabil român, bineînțeles- vine într-un moment critic pentru acesta… Pe 8 octombrie expirându-i mandatul în fruntea EXIMBANK…

”Banca lui Halalai” a cărui protecție totală s-ar datora nu doar numelor de pe lista”celor 300 de atârnători” din CIFGA, dar și influenței ”Ultimului Mohican” din SRI, generalul Adrian Ciocîrlan.

Astfel că negocierile subterane purtate chiar în aceste zile, la Budapesta, pentru fuziunea dintre EXIMBANK și OTP BANK devine una cu atât mai de urmărit contrainformativ, cu cât și de cealaltă parte, banca maghiară este consiliată tot de un alt general SRI, după cum reiese din documentele oficiale intrate în posesia noastră în dosarul mai sus prezentat. Și cum acesta este nimeni altul decât ”părintele câmpurilor tactice” din Justiție, generalul sereist Dumitru Dumbravă…

Cimpoi Adrian

Cimpoi Adrian este absolvent al Universității din București. După o perioadă în care a fost redactor și reporter pentru un post de televiziune, a decis să-și continuie drumul în presa scrisă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button