Social

Societatea Culturală ”Avram Iancu” cere revizuirea proiectului de reamplasare a statuii Crăișorului Munților din Turda

Societatea Culturală ”Avram Iancu” cere revizuirea proiectului de reamplasare a statuii Crăișorului Munților din Turda. S-a înaintat o plângere prealabilă către Consiliul local Turda prin care se cere anularea hotărârilor de relocare a statuii lui Avram Iancu.

Românii sunt strânși uniți în jurul lui Avram Iancu. Tot mai multe societăți culturale românești protestează față de intenția Primăriei Turda de a muta statuia lui Avram Iancu, opera sculptorului Ilarion Voinea.

Redăm integral plângerea prealabilă:

În conformitate cu art. 7 din Legea 554/2004 privind Contenciosul Administrativ modificată și republicată depunem următoarea

PLÂNGERE PREALABILĂ

Prin care solicităm Consiliului Local al mun. Turda să stabilească pe ordinea de zi, și în conformitate cu procedura legală să decidă:

  • Revocarea hotărârii nr. 120/17.05.2018 adoptată de Consiliul Local Turda privind „Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al municipiului Turda”
  • Revocarea hotărârilor subsecvente care privesc „revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al municipiului Turda”, respectiv hotărârile nr. 223/23.10.2019 și 124/14.06.2022 adoptate de Consiliul Local Turda;
  • În situația în care actele invocate au intrat în circuitul civil și au produs efecte juridice solicităm inițierea și adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local prin care să fie prevăzută în mod expres menținerea statuii lui Avram Iancu din centrul istoric al municipiului Turda pe același amplasament, continuând modernizarea pieței;
  • Comunicarea în termen legal în scris pe adresa asociației cu sediul în mun. Cluj-Napoca, Str. Năsăud, nr. 2, jud. Cluj, a modului de soluționare a prezentei plângeri prealabile, deoarece menționăm din capul locului faptul că în cazul unui refuz sau respingerea plângerii urmează să ne adresăm prin acțiune în contencios administrativ instanței competente potrivit Codului de Procedură Civilă și Legii Contenciosului Administrativ.

Considerentele pentru care solicităm în mod expres să fie revocate/anulate hotărârile menționate și care să nu fie puse în aplicare până la finalizarea procedurii sunt următoarele:

1) Subscrisa asociație avem drept obiect de activitate cinstirea memoriei marelui erou Avram Iancu, promovarea culturii și istoriei poporului român, educarea tinerei generatii si priritul dragostei de neam si tara, evocând și punând accentul pe jertfa și lupta seculară a românilor transilvăneni. Asociația se concentrează pe promovarea ideologiei și gândirii înaintașilor noștri al căror stindard l-a constituit personalitatea ilustrului Avram Iancu, lider al românilor ardeleni în timpul revoluției de la 1848, toate acestea cu scopul îmbunătățirii vieții propriului popor. După cum rezultă din descrierea precedentă, suntem o organizație legal constituită având personalitate juridică și drept urmare suntem îndreptățiți să acționăm în interes public, pentru respectarea și ocrotirea drepturilor și libertăților cetățenești, promovarea și apărarea statului de drept, inclusiv de către autoritățile publice centrale și locale, în conformitate cu principiile art. 1 din Constituția României.

Susținem cu temei că, prin cele două hotărâri se lezează grav cinstirea memoriei eroului Avram Iancu, sunt încălcate principiile democrației și ale libertății și se aduce o eludare evidentă a intereselor comunității românești, este lezată armonia socială a locuitorilor din municipiul Turda, din județul Cluj și din celelalte județe din Transilvania. Subscrisa asociație acționăm prin prezenta plângere prealabilă în apărarea unui interes public legitim, pe care sunt obligate să îl respecte autoritățile statului român în toate activitățile lor în conformitate cu

dezideratul Constituției României. Am amintit art. 1 dar și art. 120 – 123 privind Autoritățile Publice Locale, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 și Legea nr. 52/2003 trebuie să își îndeplinească atribuțiile cu opțiuni și oportunități în serviciul locuitorilor și nicidecum să dea satisfacție unor scopuri antiromânești. Prin aceste Hotărâri s-a săvârșit un exces de putere, folosindu-se conjunctural o majoritate a aleșilor locali, respectiv consilierii municipiului Turda prin care s-au urmărit oportunități proprii și care din punct de vedere moral și juridic îi descalifică pe cei care au votat pentru mutarea statuii lui Avram Iancu din piața centrală. Această hotărâre a produs o emoție negativă puternică în rândul populației românești din municipiu dar și din județ, iar parcurgerea în continuare a punerii lor în practică va produce frustrare, dezbinare și neîncredere în populația orasului.

2) Un argument extrem de important este cel care privește lipsa unei dezbateri publice efective în legătură cu această modificare. Deși acest subiect privește întreaga populație a municipiului Turda, iar prin simbolistică priveste întregul areal românesc, autoritățile municipiului nu au depus diligențele necesare pentru a asigura un dialog cu cetățenii, cu asociațiile culturale și personalitățile academice reprezentative pentru comunitatea locală.

În afara îndeplinirii unor formalități tehnice la care populația în vârstă sau nepregătită din punct de vedere tehnic nu putea avea acces, reprezentanții municipalității nu au depus diligențele necesare pentru a coborî în mijlocul cetățenilor și a organiza o dezbatere reala în acest sens. De asemenea, nu s-a comunicat în mod direct și clar intenția de mutare a statuii, fiind folosită ca pretext-paravan dorința de „modernizare a pieței”, dorinta careia , evident, nimeni nu dorea a i se opune. Consideram că nu au fost respectate prevederile art. 7 din legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică republicată, care de la data apariției Legii are o perioadă apreciabilă de timp de bune practici. În realitate, această dezbatere nu a avut loc deoarece nu există nici o discuție efectivă, nici o sesizare, nici o informare

sau comunicare prin presă și nici un afișaj care să realizeze cadrul necesar pentru a se afla efectiv de propunerea consacrată în hotărârile pe care le contestăm. În special în cazul unor decizii sensibile precum cele de față, considerăm că este cu atât mai importantă efectuarea unei dezbateri efective prin chemarea la discuții a reprezentanților asociațiilor și fundațiilor culturale, alături de locuitorii din zonă, pentru a putea analiza toți factorii și repercursiunile unor astfel de decizii.
3) De asemenea, Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” nu a fost consultată cu privire la această mutare fapt care era absolut necesar având în vedere calitatea subscrisei de coproprietar asupra statuii, întocmai precum atestă și plăcile din bronz amplasate pe soclul statuii.
Reprezentanții primăriei nu au considerat de cuviință să respecte aceste prevederi și nici nu s-au îndreptat către asociația noastră pentru a purta un dialog firesc și pentru a solicita un acord cu privire la această mutare. În momentul amplasării statuii atât administrația locală cât și societatea noastră au depus toate diligențele pentru ca Marele Erou Național Avram Iancu să fie amplasat într-un loc reprezentativ pentru municipiul Turda, în centrul orașului și a pieței istorice. Întocmai precum s-au desfășurat discuții prealabile în momentul amplasării, erau necesare dezbateri și în momentul unei eventuale mutări, față de care ne opunem cu desăvârșire. Precum prevede și Art. 636 din Codul Civil, Exercitarea în comun a dreptului de folosinţă presupune că „(1) Fiecare coproprietar are dreptul de a folosi bunul comun în măsura în care nu schimbă destinaţia şi nu aduce atingere drepturilor celorlalţi coproprietari.” Drept urmare, Primăria Municipiului Turda a săvârșit un abuz prin aprobarea acestei mutări fără acordul coproprietarilor.

4) În cuprinsul hotărârii nr. 120/17.05.2018 nu este prevăzută în mod explicit mutarea statuii lui Avram Iancu, fiind oferite doar detalii tehnice și aspecte care răpesc atenția de la o acțiune profund ofensatoare față de memoria Crăișorului Munților, cetățenii nefiind informați în mod corect cu privire la

intențiile administrației locale în aces sens. Dorința de mutare este doar trecător prevăzută în anexe și documente atașate iar nu și în textul efectiv al Hotărârii Consiliului Local. Putem observa așadar o altă încercare de eludare a obligației de informare a opiniei publice în legătură cu proceduri care vor modifica aspectul centrului municipiului Turda pentru totdeauna.
Prin mutarea statuii lui Avram Iancu se intră din nou cu cizmele în istorie, se batjocorește comunitatea românească a municipiului iar autoritățile locale care au votat și admis aceste hotărâri nu fac altceva decât să repete în timp ceea ce a făcut stapinitorii vremelnici ai Transilvanie, nepermitind romanilor sa locuiasca in orasul Turda, secole de-a rindul. Nu putem să acceptăm că în anul aniversării Centenarului Marii Uniri, in calitate de primar al municipiului Turda dezveleati la 13 ianuarie 2018 – într-un spaţiu public –“Monument al libertăţii religioase”, prin care s-a vrut marcarea hotărârii Dietei ţinută la Turda acum 450 de ani (13 ianuarie 1568), de proclamare a libertatății religioasă în Transilvania doar pentru patru confesiuni: catolică, reformată (calvină), luterană şi unitariană, nicidecum şi pentru religia ortodoxă a majorităţii locuitorilor Transilvaniei si tot in acel an initiati proiectul de scoatere a statuii lui Avram Iancu din piata centrala a orasului, golind-o in acest fel de orice simbolistică românească!! Considerâm că vorbele dumneavoastră, care în cuvântările ati făcut referire la toleranța Transilvăneană, intra in contradictie cu faptele dumneavoastră, cu atât mai mult cu cit preocuparea primarului și a consilierilor locali trebuie să fie punerea in valoare a elementelor identitare românești, cinstirea marelui erou Avram Iancu în anul in care comemorăm 150 de ani de la moartea sa si cind ne pregătim să sărbătorim Bicentenarul nașterii sale, în 2024. Asociația noastră, invocă interesul legitim public, care este esențial și alăturat interesului legitim privat prevăzut în practica procedurii contenciosului administrativ, și prin logica acestui fapt demonstrăm calitatea noastră procesuală și dreptul de a acționa în consecință prin introducerea prezentei plângeri prealabile.

Preocuparea obsesivă de a muta personalități românești și de a altera simboluri ale națiunii noastre, constituie doar mofturi și obsesii derizorii, astfel nu credem că acesta este scopul pentru care trebuie să funcționeze o adminsitrație publică adevărată. Dumneavoastră si Consiliul Local Turda, în intentia de modernizare a Pieței Republicii, ați ignorat și incălcat legile privind drepturile de proprietate și ale drepturilor de autor. Din analiza documentelor prezentate s-a constatat că Primăria și Consiliul Local Turda nu ati realizat consultarea publică necesară acestui proiect și nici nu ați adus la cunoștința opiniei publice, nici a autorului statuii, sculptorul Ilarion Voinea, și nici a Societății Avram Iancu din România, în calitate de coproprietari ai monumentului, intenția de relocare a statuii din amplasamentul legal hotărât și autorizat în anul 1998.

Societatea Avram Iancu din România consideră a fi o mare impietate adusă Eroului Național Avram Iancu intenția de scoatere a statuii din piața centrală golidu-se in acest fel piața centrală a orașului de orice semn de românism. Aceasta devine o piață seacă, fără viață și fără un monument reprezentativ pentru populația românească a orașului, de la Marea Unire până astăzi.

În concluzie, vă solicităm să acționați de astă dată cu responsabilitate, să fie admisă plângerea prealabilă și să fie revocate hotărârile menționate, în caz contrar să fie adoptată o hotărâre de Consiliu Local prin care modernizarea pieței să continue dar fără mutarea statuii lui Avram Iancu.

Trebuie să aveți în vedere că Eroul Național Avram Iancu a fost cel mai mare revoluționar român din Transilvania, considerat împărat al românilor, lider al cauzei noastre de eliberare națională pentru care generații întregi s-au jertfit. Memoria acestuia alături de activitatea Societatii ASTRA au stat la temelia Marii Unirii si a emanciparii romanismului in Transilvania.

Ca cetățeni ai UE trebuie să contribuim la armonizarea relațiilor dintre grupurile etnice. În recomandarea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, nr. 1283 din 1996, privind istoria și predarea ei în Europa, unde se menționează faptul că: „Istoria are de jucat un rol cheie în Europa zilelor noastre. Ea poate contribui la o mai bună înțelegere, toleranță și încredere între indivizii și popoarele Europei sau poate deveni o forță a diviziunii, violenței și intoleranței”.

Vă cerem să admiteți plângerea prealabilă și să dispuneți revocarea/anularea hotărârilor sus-menționate” semnează liderii Societății Culturale ”Avram Iancu” în frunte cu președintele Tiberiu Groza.

Cimpoi Adrian

Cimpoi Adrian este absolvent al Universității din București. După o perioadă în care a fost redactor și reporter pentru un post de televiziune, a decis să-și continuie drumul în presa scrisă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button