ComunicateȘtirile 60m.RO

AUR supports the position of Prof. Legutko and the European Conservatives regarding the EP Resolution on the Rule of Law Conditionality Regulation

We, the Alliance for the Union of Romanians (AUR), salute Prof. Ryszard Legutko’s position and affirm our support for ECR regarding the Resolution adopted by the European Parliament on June 4th, 2021.

According to this Resolution, the Commission can be taken to the CJEU for not applying the conditionality Regulation that links the payment of EU funds to Member States’ compliance with the rule of law.

We consider that the rule of law must certainly be respected as long as it is properly defined. However, the concept of rule of law is vaguely defined in the EU legislation, which makes it sometimes unclear and ambiguous, especially when it can be used as political leverage for controlling national governments that diverge from the federalist mainstream and for dictating to them certain ideologically inspired positions that contradict their own national values and legitimate concerns.

It is also mandatory that the Commission should ensure the protection of the EU budget from breaches, frauds, corruption or conflicts of interest. However, as Mr. Legutko correctly points out, there are currently no detailed guidelines for the Commission to use in order to apply this new Conditionality Regulation.

Hence, since the EU lacks a procedural framework for proposing measures under the new Regulation, we, the Alliance for the Union of Romanians (AUR), consider there is no legal basis for enforcing the above-mentioned Resolution. A good cause used in an ideological purpose becomes a pretext for imposing arbitrary measures in violation of existing treaties.


AUR susține poziția Conservatorilor Europeni în privința condiționării fondurilor europene de respectarea statului de drept

Noi, Alianța pentru Uniunea Românilor (AUR), salutăm poziția prof. Ryszard Legutko și ne afirmăm sprijinul pentru ECR cu privire la Rezoluția adoptată de Parlamentul European pe 4 iunie 2021.

Potrivit acestei Rezoluții, Comisia poate fi trimisă la Curtea de Justiție a UE pentru neaplicarea Regulamentului privind Condiționalitățile care leagă plata fondurilor UE de respectarea statului de drept de către Statele Membre.

Considerăm că statul de drept trebuie cu siguranță respectat atâta timp cât e definit corect. Dar conceptul de stat de drept este vag definit în legislația UE, ceea ce îl face neclar și ambiguu, mai ales atunci când poate fi folosit ca pârghie politică pentru a controla acele guverne naționale care se abat de la direcția federalistă și a le dicta anumite poziții de inspirație ideologică ce contravin propriilor valori și interese naționale.

De asemenea, Comisia e obligată să asigure protecția bugetului UE împotriva fraudelor, corupției sau conflictelor de interese. Însă, așa cum corect subliniază prof. Legutko, în prezent nu există norme detaliate pe care Comisia să le poată utiliza pentru a aplica acest nou Regulament de Condiționalitate.

Prin urmare, întrucât UE nu are cadrul procedural necesar pentru a propune măsuri în temeiul noului Regulament, noi, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), considerăm că nu există temei legal pentru aplicarea Rezoluției menționate. O cauză bună folosită într-un scop ideologic devine un pretext pentru impunerea unui arbitrar care încalcă tratatele existent

Back to top button